Burmistrz Gminy i Miasta Warta   , działając na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowania wspólnot gruntowych (D. U. z 1963 r. nr 28, poz. 169 ze zm.), informuje o kontynuacji prac dotyczących uporządkowania stanu prawnego i utworzeniu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Rossoszyca dla nieruchomości wykazanych w rejestrach ewidencji gruntów jako Wspólnota Wiejska, oznaczonych numerami działek: 301, 336, 347, 531, 533 i 643.Warunkiem niezbędnym istnienia wspólnoty jest bowiem utworzenie spółki do zarządzania i właściwego gospodarowania gruntami wchodzącymi w jej skład oraz uchwalenie statutu spółki i powołanie składu osobowego. Jest to zadanie osób uprawnionych do udziału we wspólnocie.
W wyniku wcześniejszych prac zmierzających do uregulowania stanu prawnego wspólnoty gruntowej, zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, Burmistrz Gminy i Miasta Warta sporządził wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych wraz z wielkością przysługujących im udziałów i złożył wniosek do Starosty Powiatu Sieradzkiego z prośbą        o uznanie za wspólnotę gruntową nieruchomości położonych we wsi Rossoszyca gmina Warta, oznaczonych numerami działek: 301, 336, 347, 531, 533 i 643 o łącznej powierzchni 22,53 ha oraz o zatwierdzenie listy osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wraz z wielkością przysługujących im udziałów. W odpowiedzi,Starosta Sieradzki stwierdził,iż„nie ma możliwości ustalenia tylko części uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej”, gdyż prawo do udziału mająwszyscy, którzy od 5 lipca 1962 r. do 4 lipca 1963 r. posiadali gospodarstwa rolne zaewidencjonowane w rejestrze gruntów. Wniosek o wpis na  listę osób uprawnionych wraz z dokumentami potwierdzającymi (akty własności ziemi, akty notarialne, orzeczenia sądów, decyzje administracyjne, odpisy księgi wieczystej, umowy przekazania) złożyło 35 osób. W związku z tym proszę wszystkich mieszkańców o ponowne zaangażowanie się i podjęcie wysiłku zmierzającego do uregulowania stanu prawnego gruntów wykazanych w rejestrach ewidencji jako Wspólnota Wiejska
Nabywanie uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej reguluje ustawa z dnia 29 czerwca 1963r.o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28 poz.169 z późn. zm.), a w szczególności:

1.    Art. 6.1. Uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy ( od 5 lipca 1962 r. do 4 lipca 1963 r.) faktycznie korzystały z tej wspólnoty.
2.    Art. 8.2. Wykaz uprawnionych we wspólnocie gruntowej oraz wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie ustala, w drodze decyzji, starosta. Dla  obszarów gmin projekty takich wykazów sporządzają wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).

W celu sporządzenia projektu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz sporządzenia projektu wykazu obszarów gospodarstw rolnych posiadanych przez uprawnionych i przysługujących im z tego tytułu udziałów we wspólnocie, osoby, którym takie prawo przysługuje  muszą wcześniej uregulować sprawy spadkowe lub prawne dotyczące praw po nieżyjących już osobach uprawnionych, posiadających gospodarstwa rolne  od 05 lipca 1962 roku do 04 lipca 1963 roku we wsi Rossoszyca oraz faktycznie korzystały z gruntów Wspólnoty Wiejskiej  i złożyć wniosek o wpis na  listę osób uprawnionych wraz z dokumentami potwierdzającymi (akty własności ziemi, akty notarialne, orzeczenia sądów, decyzje administracyjne, odpisy księgi wieczystej, umowy przekazania) .
Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi kolejność wszystkich użytkowników danego gospodarstwa rolnego od 05 lipca 1962 roku do chwili obecnej, należy składać u Pani Teresy Sulińskiej – Sołtys wsi Rossoszyca do dnia 01 grudnia 2015 r.
Wnioski są dostępne na stronie internetowej www.warta.bip.gov.pl /ogłoszenia/ oraz u pani Sołtys.
Wszelkie informacje można uzyskać w pok. Nr 2 w UG i M Warta,  tel. 43 82 87116
Pismo Starosty Powiatu Sieradzkiego do wglądu u Pani sołtys.2020

4

Wtorek

SIERPIEŃ

Imieniny obchodzą:

Dominika, Jan, Protazy

Odwiedziło nas : Dziś 19 - Wczoraj 103 - Ostatni tydzień 122 - Ostatni miesiąc 316 - Razem 333372