kosciol4.jpg

Stan kontaNa dzień 31-08-2020

Stan środków pieniężnych wynosi

164618,78zł.

REGULAMIN

Społecznego Komitetu Remontu Kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy.

I POSTANOWIENIA OGÓŁNE

§1

Społeczny Komitet Remontu Kościoła św. Wawrzyńca w Rossoszycy w dalszej części zwany „Komitetem”.

§2 


1. Komitet jest powołany na czas trwania remontu kościoła w Rossoszycy.
2. Komitet może używać własnego logo, papieru firmowego i pieczęci z nazwą:

Społeczny Komitet Remontu Kościoła
p. w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy
98-290 Rossoszyca ul. Kościelna 8

3. Komitet swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności swoje cele realizuje w parafii Rossoszyca.
5. Dla realizacji swoich celów Komitet może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

II CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§3

1. Podstawowym celem działania Komitetu jest doprowadzenie do remontu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Rossoszycy.
2. Celem działalności Komitetu jest uświadomienie szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzeby i znaczenia społecznej ochrony zabytkowego drewnianego kościoła, jak również podejmowanie wszelkimi dostępnymi środkami działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ratowania i ochrony zabytkowego kościoła.

§4

Komitet swój cel realizuje w szczególności przez :
1. Zbieranie środków pieniężnych lub rzeczowych na remont kościoła.
2. Organizowanie robót w ramach prac społecznych, które będą mogli wykonać sami mieszkańcy parafii w trakcie remontu kościoła.
3. Występowanie wspólnie z Ks. Proboszczem lub z Jego upoważnienia do urzędów i instytucji o środki finansowe na remont kościoła.
4. Otaczanie bezpośrednią opieką zabytkowego kościoła oraz realizowanie bądź inicjowanie wykonania prac konserwatorskich w uzgodnieniu ich z odpowiednimi służbami konserwatorskimi.
5. Informowanie społeczeństwa w każdy z możliwych sposobów o stanie obiektu zabytkowego kościoła a także o podjętych przez Komitet działaniach zmierzających do jego zabezpieczenia.
6. Współpracę z władzami kościelnymi, samorządowymi oraz z innymi kołami, stowarzyszeniami, organizacjami młodzieżowymi, szkołami itp. oraz instytucjami naukowymi i kultury.
7. Opracowywanie kroniki i przypominanie mieszkańcom parafii ludzi związanych z kościołem parafialnym i jego otoczeniem.
8. Inwentaryzacja opisowa i fotograficzna w każdej fazie remontu z udziałem nauczycieli i uczniów miejscowych szkół .

III SKŁAD KOMITETU

§5

Komitet Remontu Kościoła Parafialnego w Rossoszycy oraz Zarząd Komitetu wybrano na zebraniu mieszkańców sołectw należących do Parafii Rossoszyca w dniu 21.09.2012 r. w składzie osobowym zawartym w załączniku nr 1.

§6

1. Komitet zarządzany jest przez Zarząd.
2. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz,
oraz dwóch Członków.
3. Komitet i Zarząd Komitetu powoływani są przez zebranie mieszkańców sołectw
należących do parafii Rossoszyca na okres 4 lat /lub do zakończenia remontu/.
4. Członkowie Zarządu i Komitetu pełnią swoją funkcję społecznie, nieodpłatnie.

IV KOMPETENCJE KOMITETU I ZARZĄDU

§7

Do kompetencji Komitetu należy:
1. Określenie głównych założeń remontu kościoła.
2. Wybór i upoważnienie trzech członków Zarządu Komitetu do założenia i dysponowania wspólnie z Ks. Proboszczem odrębnego konta bankowego Parafii umożliwiającego lokowanie środków na remont kościoła i dokonywania bezpośrednich wpłat przez darczyńców i dysponowania środkami.
3. Prowadzenie społecznych zbiórek pieniędzy.
4. Organizowanie imprez w celu uzyskania dodatkowych środków na podstawie uzyskanych zezwoleń oraz licytacji przekazanych darów.

§8

Do zadań i kompetencji Zarządu należy:
1. Organizowanie posiedzeń Komitetu.
2. Przygotowywanie porządku obrad komitetu.
3. Prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji oraz protokółów z posiedzeń Komitetu.
4. Przygotowywanie i przekazywanie Sołtysom sprawozdań na roczne zebrania wiejskie
sołectw należących do parafii Rossoszyca.
5. Uruchomienie strony internetowej informującej o przebiegu realizacji przedsięwzięcia
oraz prac Komitetu.
6. Reprezentowanie Komitetu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
7. Kierowanie działalnością Komitetu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
8. Zarządzanie środkami pieniężnymi Komitetu zgromadzonymi na koncie bankowym.
9. Organizowanie akcji promocyjnych przy pomocy środków masowego przekazu.
10. Ścisła współpraca z Proboszczem Parafii w sprawach związanych z realizacją remontu kościoła oraz w reprezentowaniu Komitetu na zewnątrz pod kątem osobowości prawnej.
11. Raz na miesiąc podanie do publicznej wiadomości informacji o stanie konta w banku.
12. Aktualizowanie listy członków Zarządu i Komitetu w przypadku zmian.

V INNE POSTANOWIENIA

§9

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się w okresach rocznych najpóźniej do końca miesiąca sierpnia danego roku.
2. Posiedzenia Zarządu Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej
 niż raz na pół roku.

§10

Członkostwo w Zarządzie i Komitecie SKRK wygasa z chwilą:
1. śmierci członka,
2. wystąpienia z Zarządu lub Komitetu na własną pisemną prośbę.

§11

Skreślenie z listy członków następuje przez:
1. działanie na szkodę Komitetu i Parafii oraz nie przestrzeganie postanowień regulaminu.
2. wypowiadanie się w imieniu Zarządu, Komitetu w sprawach nie mających związku
z inicjatywą remontu kościoła w Rossoszycy a mające negatywne wpływy na przebieg
 inicjatywy, remontu.

§12

Posiadane fundusze Komitetu na remont kościoła gromadzone będą tylko na oddzielnym koncie bankowym Parafii Rossoszyca.

§13

Wszystkie działania Zarządu Komitetu wspierające Proboszcza Parafii w sprawie remontu kościoła muszą być dokonywane przy udziale minimum dwóch jego członków (chyba, że w jakiejś sprawie Proboszcz w swoim imieniu udzieli innej osobie pisemnego upoważnienia).

§14

Wszelkie umowy pociągające za sobą konsekwencje prawne lub finansowe, w związku z posiadaniem osobowości prawnej, zawiera w imieniu Komitetu na pisemny wniosek Zarządu Komitetu, Proboszcz Parafii z Przewodniczącym Komitetu.

§15

1. Komitet rozwiązuje się na podstawie Uchwały Zebrania sołectw parafii Rossoszyca.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Komitetu Zebranie określa sposób zagospodarowania środków finansowych i przeznaczenia majątku Komitetu.

Regulamin Komitetu został przyjęty i zatwierdzony na Zebraniu w dniu 11.10.2012r.

 

{kunena_discuss:0}

Odwiedziło nas : Dziś 6 - Wczoraj 117 - Ostatni tydzień 6 - Ostatni miesiąc 2382 - Razem 346725
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }